Procedura w przypadku upadku banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub kasy oszczędnościowo-budowlanej

Dzień 0 (=dzień ustalenia prawa)

  • wydanie zawiadomienia Czeskiego Banku Narodowego o niemożności dotrzymania zobowiązań przez instytucję finansową lub wydanie postanowienia sądu o upadłości instytucji finansowej.
  • o System Gwarancyjny sporządza wiadomość, w której informuje deponentów i rozpoczyna przygotowania do wypłaty kwot gwarantowanych

Dzień 1-3

  • Upadła instytucja, we współpracy z Systemem Gwarancyjnym, przygotowuje dokumenty niezbędne do wypłaty kwot gwarantowanych

Dzień 4-6

  • System Gwarancyjny kontroluje otrzymane dokumenty, przekazuje je bankowi realizującemu wypłaty
  • System Gwarancyjny informuje deponentów o miejscu, sposobie i dacie rozpoczęcia wypłaty kwot gwarantowanych

Dzień 7 – rozpoczęcie wypłaty kwot gwarantowanych

  • Deponent może pobrać swoje oszczędności z banku realizującego wypłaty.

Wypłaty kwot gwarantowanych trwają przez okres 3 lat od dnia ich rozpoczęcia (tzn. że deponent może pobrać kwotę gwarantowaną w dowolnym momencie po dacie rozpoczęcia wypłaty kwot gwarantowanych aż do upływu 3-letniego okresu przedawnienia).

Co muszę zrobić, aby móc pobrać kwotę gwarantowaną?

  • - Aby pobrać podstawową kwotę gwarancyjną, wystarczy stawić się w wybranym oddziale banku realizującego wypłaty i okazać dowód osobisty lub paszport.
  • - Wypłata kwoty gwarantowanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymaga ponadto okazania odpisu z rejestru przedsiębiorców, a wypłata kwoty gwarantowanej osobie prawnej – odpisu z rejestru handlowego lub innego rejestru.