Ubezpieczenie depozytów przekraczających zakres 100 000 ЕUR

Począwszy od 1.01.2016 r. System Gwarancyjny może wypłacać również podwyższoną kwotę gwarancyjną przekraczającą zakres podstawowy z tytułu tzw. tymczasowych wysokich sald.

W jakich sytuacjach mówimy o tymczasowym wysokim saldzie?

  • Na rachunek wpłynęła jedna z ustawowo wymienionych kwot:

а)  zapłata ceny sprzedaży wynikająca ze zbycia nieruchomości służącej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na podstawie wpisu w księdze wieczystej, o ile wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej został złożony przed dniem ustalenia prawa;

b)  rozliczenie małżeńskiej wspólności majątkowej w przypadku rozwodu małżeństwa;

c)  świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu urazu, choroby, inwalidztwa lub śmierci;

d)  spadek;

e)  wypłata jednorazowego wyrównania z indywidualnego konta emerytalnego z dopłatą państwa lub indywidualnego konta emerytalnego;

f)  odprawa wypłacona w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy, przy którym pracownikowi przysługuje odprawa zgodnie z kodeksem pracy, odprawa wypłacona w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, przy którym pracownikowi przysługuje odprawa zgodnie z kodeksem pracy, odprawa wypłacona w przypadku ustania stosunku służbowego na mocy decyzji organu służbowego, przy którym pracownikowi państwowemu przysługuje roszczenie do wypłaty odprawy, oraz odprawa wypłacona w przypadku ustania stosunku służbowego osób fizycznych, które wykonują zawód funkcjonariusza służby mundurowej;

g)  świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu szkody wyrządzonej w następstwie przestępstwa;

h)  wypłacenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub wskutek bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego w następstwie przestępstwa;

i)  wypłacenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez decyzję o tymczasowym aresztowaniu, karze lub środku zapobiegawczym;

j)  udzielenie pomocy pieniężnej dla ofiary przestępstwa.

  • rachunek został uznany ww. kwotą nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem ustalenia prawa ;

W przypadku gdy kwota, którą uznano rachunek spełnia pod względem swojego charakteru warunek zaklasyfikowania do danej sytuacji życiowej, lecz deponent, jego opiekun prawny lub kurator nie jest uprawniony do dysponowania kwotą w dniu uznania rachunku tą kwotą, wówczas przewidziany wyżej okres trzymiesięczny rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia uzyskania uprawnienia do dysponowania kwotą. 

  • deponentem jest osoba fizyczna.

Ile może zostać wypłacone w ramach podwyższonej kwoty gwarancyjnej?

Podwyższona kwota gwarancyjna jest wypłacana do wysokości dodatkowych 100 000 ЕUR,zdeponowanych przez jedną osobę uprawnioną w jednej instytucji, przekraczających zakres tzw. podstawowej kwoty gwarancyjnej. To oznacza, że całkowity limit wypłaconej kwoty może zostać powiększony do kwoty równoważnej 200 000 EUR, zdeponowanej przez jednego deponenta w jednej instytucji.

Co muszę zrobić, aby otrzymać podwyższoną kwotę gwarancyjną z tytułu tymczasowo wysokiego salda?

W odróżnieniu od wypłaty kwot gwarancyjnych w wysokości podstawowej deponent powinien wysłać do Systemu Gwarancyjnego w ciągu 2 miesięcy od dnia ustalenia prawa wniosek o wypłatę podwyższonej kwoty gwarancyjnej wraz z przewidzianymi prawem załącznikami dokumentującymi powstanie prawa do wypłaty podwyższonej kwoty gwarancyjnej.

System Gwarancyjny rozpatrzy wniosek i w ciągu 4 miesięcy od dnia ustalenia prawa poinformuje na piśmie osobę składającą wniosek o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat podwyższonych kwot gwarancyjnych, należy skontaktować się z pracownikami Systemu Gwarancyjnego Rynku Finansowego. 

Dane kontaktowe znajdują się tutaj.