100 000 EUR-t meghaladó betétek biztosítása

2016. január 1-től a Garanciarendszer fizethet a 100.000 EUR összeghatáron felül is, az ún. átmenetileg magas egyenlegek után.

Mikor beszélünk átmenetileg magas egyenlegről?

  • Ha a számlán jóváírásra került a törvényben felsorolt összegek egyike:

а)  az ingatlan-nyilvántartás szerint lakhatásra szolgáló ingatlan értékesítéséből származó vételár kiegyenlítése, amennyiben a betét elhelyezése az eljárás elindítása iránti kérelem benyújtása az ingatlan-nyilvántartásba a fordulónap előtt megtörtént;

b)  házastársak közös vagyonának rendezése a házasság felbontásakor;

c)  kárkifizetés baleset, betegség, rokkantság vagy elhalálozás esetén;

d)  örökség;

e)  egyszeri kompenzáció kifizetése államilag támogatott kiegészítő nyugdíjbiztosításból, vagy kiegészítő nyugdíj-megtakarításból;

f)  végkielégítés kifizetése olyan munkaviszony felmondása esetén, amelynél a munkavállalót a munka törvénykönyve alapján végkielégítés illeti meg, végkielégítés kifizetése olyan munkaviszony megegyezéses felmondása esetén, amelynél a munkavállalót a munka törvénykönyve alapján végkielégítés illeti meg, végkielégítés vagy lelépési díj kifizetése szolgálati jogviszony intézményi döntéssel történő befejezése /megszüntetése/ esetén, amikor az állami alkalmazottat végkielégítés vagy lelépési díj illeti meg, végkielégítés vagy lelépési díj kifizetése biztonsági testületnél szolgálatot teljesítő természetes személyek szolgálati jogviszonyának befejezése /megszüntetése/ esetén;

g)  kártérítés bűncselekménnyel okozott kár esetén;

h)  kártérítés kifizetése bűncselekménnyel okozott kárért, vagy bűncselekménnyel szerzett jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése;

i)  kártérítés kifizetése fogvatartásról, büntetésről vagy védőintézkedésről hozott határozattal okozott károkért;

j)  bűncselekmény áldozatainak nyújtott készpénztámogatás.

  • ezen összeg a fordulónap előtt legfeljebb 3 hónappal jóváírásra került a számlán ;

Abban az esetben, ha a számlán jóváírt összeg jellegénél fogva besorolható az adott élethelyzetbe, azonban a betétes, jogi képviselője vagy gyámja az összeg számlára történt jóváírásának napján nem jogosult rendelkezni ezen összeggel, a megjelölt három hónapos határidő csak az összegre vonatkozó rendelkezési jog megszerzésének napjával indul. 

  • a betétes természetes személy.

Mennyi fizethető ki a megemelt kártérítés keretében?

A megemelt kártérítés egy jogosult személy esetében, egy hitelintézetnél, az ún. alap-kártalanítás(100 000 EUR) felett további 100 000 EUR összegig terjedhet. Ez azt jelenti, hogy a teljes kifizetési keret egy betétes esetében, egy intézetnél 200 000 EUR egyenértékre emelkedhet.

Mit kell tennem, hogy átmenetileg magas egyenlegért emelt kártérítést kapjak?

Az alapösszegű térítés kifizetésétől eltérően, szükséges, hogy a betétes a fordulónaptól számított 2 hónapon belül elküldje a Garanciarendszernek az emelt kártalanítás kifizetésére vonatkozó kérelmet , az emelt kártalanítás kifizetésére vonatkozó jogosultság keletkezését igazoló, törvényben meghatározott mellékletekkel együtt.

A Garanciarendszer megvizsgálja a kérelmet, és a kérelem elintézési módjáról a fordulónaptól számított 4 hónapon belül írásban értesíti a kérelmezőt. 

Az emelt kártalanítással kapcsolatos további információkért forduljon a Pénzpiaci 

Garanciarendszer munkatársaihoz! Elérhetőségeik itt.