Verzekering van deposito’s boven 100.000 EUR

Vanaf 1-1-2016 mag het Garantiesysteem ook hogere vergoedingen boven het verzekerde basisbedrag voor zgn. tijdelijk hoger saldo’s uitbetalen.

Wanneer is er sprake van een tijdelijk hoger saldo?

  • Indien één van de hierna vermelde wettelijk gedefinieerde bedragen op de rekening is bijgeschreven

a)  de betaling van de koopprijs die voortvloeit uit de verkoop van onroerend goed dat blijkens de gegevens in het kadaster als woning dient, indien het voorstel tot inschrijving van het eigendomsrecht voor de beslissende dag bij het kadaster ingediend werd;

b)  de vereffening van gemeenschap van goederen bij echtscheiding;

c)  de vergoeding op grond van de dekking door een verzekering bij ongeluk, ziekte, invaliditeit of dood;

d)  erfenis;

e)  de uitbetaling van een eenmalige vergoeding uit een pensioenverzekering met staatsbijdrage of uit een aanvullende pensioenverzekering;

f)  de uitkering bij ontslag, waarbij de werknemer conform de Arbeidswet recht heeft op uitkering, de uitkering bij een contractuele beëindiging van dienstbetrekking, waarbij de werknemer conform de Arbeidswet recht heeft op uitkering, uitkering bij beëindiging van dienstbetrekking door het besluit van een overheidsinstantie, waarbij de staatsambtenaar recht heeft op uitkering, en de uitkering bij beëindiging van dienstbetrekking van natuurlijke personen die in dienst van veiligheidsdiensten zijn;

g)  de dekking van verzekering van schade, veroorzaakt door een strafbaar feit;

h)  de uitbetaling van schadevergoeding bij schade door een strafbaar feit en de afgifte van ongegronde zelfverrijking door een strafbaar feit;

i)  de uitbetaling van schadevergoeding bij schade door een besluit tot voorlopige hechtenis, tot oplegging van een straf of tbs;

j)  de verstrekking van financiële hulp aan slachtoffers van een strafbaar feit.

  • dit bedrag werd binnen 3 maanden vóór de beslissende dag op de rekening bijgeschreven

Als het bijgeschreven bedrag door de aard ervan aan de voorwaarden van de indeling in de gegeven levenssituatie voldoet, maar de inlegger, zijn wettelijke vertegenwoordiger of curator niet bevoegd is op de dag van de overschrijving over dit bedrag te beschikken, loopt de genoemde driemaandelijkse termijn pas vanaf de dag van inwerkingtreding van de bevoegdheid om over het bedrag te beschikken.

  • de inlegger is een natuurlijke persoon

Hoeveel kan in het kader van de verhoogde vergoeding uitbetaald worden?

De verhoogde vergoeding wordt tot 100.000 EUR extra per gerechtigde bij één instelling uitbetaald, d.w.z. buiten het kader van de zgn. basisvergoeding. Dat betekent dat de totale limiet van de uitbetaling tot 200.000 EUR per inlegger bij één instelling verhoogd kan worden.

Wat moet ik doen om een verhoogde vergoeding voor het tijdelijk hoger saldo te verkrijgen?

In tegenstelling tot de uitbetaling van basisvergoedingen wordt vereist dat de inlegger binnen 2 maanden na de beslissende dag een aanvraag tot uitbetaling van de verhoogde vergoeding bij het Garantiesysteem indient samen met de door de wet bepaalde bijlagen, waaruit het ontstaan van het recht op de uitbetaling van de verhoogde vergoeding blijkt.

Het Garantiesysteem beoordeelt de aanvraag en stelt binnen 4 maanden na de beslissende dag de aanvrager schriftelijk op de hoogte over de wijze van behandeling van de aanvraag.

Neem voor meer informatie over verhoogde vergoedingen contact op met de medewerkers van het Garantiesysteem van de financiële markt; hun contactgegevens vindt u hier.