Povinně zveřejňované informace ve struktuře stanovené vyhláškou:

1 Název

Garanční systém finančního trhu

2 Důvod a způsob založení

Garanční systém finančního trhu vznikl na základě zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen „ zákon o ozdravných postupech), a to přeměnou z Fondu pojištění vkladů zřízeného podle zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Garanční systém spravuje jmění tvořené Fondem pojištění vkladů a Fondem pro řešení krize, které nemají právní osobnost.

Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU. V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že libovolná z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, nebo pokud soud rozhodne o úpadku nebo vydá jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s pojištěnými vklady, bude prostřednictvím Fondu pojištění vkladů za podmínek stanovených zákonem vyplaceno všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše 100 000 EUR, přičemž výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení.

Fond pro řešení krize byl nově zřízen zákonem o ozdravných postupech jako mechanismus, který má za cíl zabránit krizovým situacím, ve kterých hrozí riziko, že finanční instituce nebude schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek. Do Fondu pro řešení krize ze zákona přispívají všechny banky, stavební spořitelny, družstevní záložny a další subjekty, u kterých to stanoví zákon. Tyto prostředky lze v případě potřeby, za zákonem stanovených podmínek, použít na financování řešení krize dané finanční instituce. O použití Fondu pro řešení krize rozhoduje Česká národní banka.

3 Organizační struktura

Správní rada

– 5 členů, jmenováni ministrem financí

Členové:

Ing. Dušan Hradil, předseda správní rady
funkční období: do 2021
ředitel odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Karel Bauer, místopředseda správní rady
funkční období: do 2025
ředitel sekce České národní banky

Ing. Radek Urban, člen správní rady
funkční období: do 2021
ředitel samostatného odboru České národní banky

JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., člen správní rady
funkční období: do 2025
ředitel odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Vladimír Staňura, člen správní rady
funkční období: do 2024
poradce výkonného ředitele České bankovní asociace

Výkonná rada

- 3 členové, jmenováni správní radou, zaměstnanci Garančního systému finančního trhu

Členové:

Ing. Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka
JUDr. Tomáš Hejduk, hlavní právník
Ing. Roman Kahánek, finanční manažer

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

4.3 Úřední hodiny

Po–Pá: 8:00–16:00

4.4 Telefonní čísla

Tel.: +420 234 767 676
Mob.: +420 732 818 488

4.5 Čísla faxu

+420 234 767 679

4.6 Adresa internetové stránky

www.garancnisystem.cz, www.gsft.cz

4.7 Adresa e-podatelny

email

4.8 Další elektronické adresy

5 Případné platby lze poukázat

č. ú: 500008252/0800

6 IČ

49710362

7 DIČ

Není přiděleno.

8 Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Veškeré dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

8.2 Rozpočet

Rozpočet Garančního systému finančního trhu na rok 2020 naleznete zde.

Rozpočtový výhled Garančního systému finančního trhu na rok 2021-2022 naleznete zde.

9 Žádosti o informace

Poštou: Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Telefonicky: +420 234 767 676, +420 732 818 488

Faxem: +420 234 767 679

e-mailem: email

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem – viz bod 15.

Formuláře pro podávání žádostí o informace

10 Příjem žádostí a dalších podání

Poštou: Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Telefonicky: +420 234 767 676, +420 732 818 488

Faxem: +420 234 767 679

e-mailem: email

11 Opravné prostředky

Pokud se klient vyplácené banky domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Níže najdete reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu Garančního systému finančního trhu.

Reklamační formulář

12 Formuláře

Plná moc
Reklamační formulář
Žádost o výplatu zvýšené náhrady za pohledávku z vkladu

13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Vyplácení základní výše náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu:

Při nárokování výplaty základní výše náhrady pojištěných vkladů nemusí klient vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě (pobočce vyplácející banky) prokáže platným průkazem totožnosti / dokladem opravňujícím osobu k vyzvednutí vkladu (vklady právnických osob).

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám v pobočce vyplácející banky jsou uvedeny zde.

Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňují prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému finančního trhu, internetových stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky.

Vyplácení zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu:

Na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši je potřeba o výplatu zvýšené náhrady podat žádost. Všechny informace vztahující se k vyplácení zvýšené náhrady lze nalézt zde.

14 Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

15 Úhrady za poskytování informací

Sazebník

16 Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy