Informace poskytnuté na žádost

Garanční systém finančního trhu obdržel dne 10. března 2017 níže uvedenou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o

poskytnutí následujících informací:

1) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností

NEWTON Media, a.s. (ADRESA: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356,

Městský soud v Praze, odd. B vložka 12446).

2) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností

Anopress IT, a.s. (ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484, DIČ:

CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642).

3) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Media

Tenor, spol. s r.o. (ADRESA: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800, DIČ:

CZ25901800).

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na uvedenou e-mailovou adresu.

Garanční systém finančního trhu zaslal dne 13. března 2017 následující odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která nám byla doručena elektronicky dne 10. března 2017, Vám podáváme následující informaci.

Se společnostmi, které uvádíte v žádosti, tj.:

- NEWTON Media, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356;

- Anopress IT, a.s., se sídlem: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484;

- Media Tenor, spol. s r.o., se sídlem: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800,

nemá Garanční systém finančního trhu v současné době uzavřenou smlouvu a nezasílá jim žádné objednávky služeb. Vaší žádosti o zaslání kopií smluv a objednávek ve vztahu k uvedeným společnostem tedy nemůžeme z uvedeného důvodu vyhovět.

Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Garanční systém finančního trhu dne 7. června 2017 níže uvedenou informaci.

Seznam přispívajících institucí do Fondu pro řešení krize v roce 2016 a 2017 (podle abecedy)

- AKCENTA CZ

- AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

- ANO spořitelní družstvo

- Air Bank a.s.

- Artesa, spořitelní družstvo

- ATLANTA SAFE, a.s.

- ATLANTIK finanční trhy, a.s.

- Banka CREDITAS, a.s. (v roce 2016 jako Záložna Creditas, spořitelní družstvo)

- BH Securities, a.s.

- Citfin – Finanční trhy, a.s.

- Citfin, spořitelní družstvo

- Conseq Investment Management, a.s.

- CYRRUS, a.s.

- Česká exportní banka, a.s.

- Česká spořitelna, a.s.

- České spořitelní družstvo

- Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

- Československá obchodní banka, a.s.

- Družstevní záložna Kredit

- Družstevní záložna PSD

- Equa bank a.s.

- ERB bank, a.s. (pouze v roce 2016)

- Expo bank CZ a.s.

- Fio banka, a.s.

- Hypoteční banka, a.s.

- J&T BANKA, a.s.

- Komerční banka, a.s.

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

- MONETA Money Bank, a.s.

- Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

- Patria Finance, a.s.

- Peněžní dům, spořitelní družstvo

- Pioneer Asset Management, a.s.

- Podnikatelská družstevní záložna

- PPF banka a.s.

- Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

- Raiffeisenbank a.s.

- Roklen360 a.s.

- RSJ, a.s.

- Sberbank CZ, a.s.

- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- WOOD & Company Financial Services, a.s.

- Wüstenrot hypoteční banka a.s.

- Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Na základě žádosti ze dne 14.12.2021, učiněné podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Garanční systém finančního trhu dne 28.12.2021 žadateli následující informace:

1) Smlouva o poskytování právních služeb mezi Garančním systémem a JUDr. Richardem Tomankem, advokátem vykonávajícím advokacii ve sdružení pod společným názvem Společná advokátní kancelář JUDr. Jestřáb & JUDr. Tomanek, uzavřená s účinností od 10.11.2016 a platná i v současné době (dále jen „Smlouva“), byla uzavřena na základě přímého jednání mezi stranami v souladu s ustanovením § 29 písm. k) bod 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého se s ohledem na předmět smlouvy na danou zakázku nevztahuje povinnost zadat ji v zadávacím řízení podle uvedeného zákona. Tato informace byla spolu s textem Smlouvy uveřejněna i na profilu Garančního systému jako zadavatele v souladu s informačními požadavky ZZVZ: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detailcontractors&rwr=smlouva-o-poskytovani-pravnich-sluzeb

2) O uzavření Smlouvy rozhodla správní rada Garančního systému na svém zasedání dne 1.11.2016.

3) Podkladem k rozhodnutí o uzavření Smlouvy byl návrh Smlouvy ve stejném znění, v jakém byla Smlouva následně uzavřena.

4) Garanční systém finančního trhu poskytl žadateli kopii Smlouvy. Smlouva byla též uveřejněna na profilu Garančního systému jako zadavatele v souladu s požadavky ZZVZ a je k dispozici na profilu zadavatele na webové adrese uvedené v odpovědi ad 1).

5) V jednotlivých letech trvání Smlouvy poskytl Garanční systém uvedené advokátní kanceláři plnění v následujícím rozsahu:

Za období Plnění v Kč bez DPH
2016 (listopad až prosinec)   136 979,00
20171 504 395,00
20181 086 507,00
20191 396 155,37
20201 273 164,10
2021 (leden až listopad) 1 224 036,67

6) Plnění uvedené v odpovědi ad 5) Garanční systém poskytl uvedené advokátní kanceláři jako odměnu za zastupování Garančního systému v soudních sporech a insolvenčních nebo konkurzních řízeních. Celkem se za dobu trvání Smlouvy jednalo ke dni tohoto sdělení o 19 soudních sporů a 12 případů vymáhání pohledávky vzniklé Garančnímu systému podle dle § 41h odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci insolvenčních, resp. původních konkurzních řízení či obdobných řízení.