Informace poskytnuté na žádost


DNE 12.12. 2023 OBDRŽEL GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

1. Jakým způsobem a v jaké lhůtě jste informování o odejmutí povolení působit jako banka či spořitelní družstvo po rozhodnutí České národní banky?

2. Jakým způsobem (kdy, jak a kým) jste informováni o průběhu likvidace finanční instituce, pokud jste poskytli výplatu klientům finanční instituce.

3. Probíhá komunikace mezi likvidátorem finanční instituce a Vámi, pokud ano, jak často a co je jejím předmětem?

4. Využíváte v souvislosti s finančním institucemi, které jsou v likvidaci a poskytli jste výplatu klientům finanční instituce, externí právní služby? Pokud ano, tak k plnění jakých úkonů?

5. Poskytovala Vám v roce 2014 až 2023 právní služby Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.? Pokud ano, v jakém rozsahu v jednotlivých letech? Poskytovala Vám Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. právní služby v souvislosti s finanční institucí WPB Capital, spořitelní družstvo?

6. Ověřujete veřejné finanční (účetní) výkazy finančních institucí v likvidaci, pokud jste poskytli výplatu klientům finanční instituce?

7. Obdrželi jste od likvidátora WPB Capital, spořitelní družstvo zprávy o průběhu likvidace WPB Capital? Pokud ano, tak v jakých intervalech a byli jejich předmětem výdaje likvidace?

8. Ověřujete oprávněnost výdajů likvidace v průběhu likvidace finanční instituce, pokud jste poskytli výplatu klientům finanční instituce?

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZASLAL DNE 20. 12. 2023 NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:


1. Ve smyslu ustanovení § 208 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka bez zbytečného odkladu povinna informovat Garanční systém, pokud dojde pravomocně k odnětí povolení k činnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.

2. Garanční systém vystupuje jako věřitel takové finanční instituce a má tedy stejná práva, jako ostatní věřitelé. Podle § 36 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, dále platí, že likvidátor předkládá České národní bance a Garančnímu systému bez zbytečného odkladu účetní výkazy a doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s občanským zákoníkem a se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na písemné vyžádání České národní banky a Garančního systému další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace. Uvedená povinnost platí i pro likvidátora družstevních záložen, a to podle ustanovení § 14 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Komunikace mezi likvidátorem a Garančním systémem probíhá dle potřeby za účelem uplatňování práv Garančního sytému jako věřitele.

4. Garanční systém zpravidla využívá v uvedené souvislosti externí právní služby, a to za účelem uplatňování práv Garančního sytému jako věřitele.

5. V letech 2014–2023 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. neposkytovala Garančnímu systému právní služby.

6. Garanční systém nemá pravomoc ověřovat finanční výkazy žádné instituce/obchodní společnosti.

7. Likvidátor WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, zasílá Garančnímu systému pravidelné ekonomické reporty (jednou ročně) a každé dva měsíce přehled o průběhu likvidace (příjmy, výdaje, soudní spory,…atd).

8. Garanční systém nemá pravomoc ověřovat oprávněnost nákladů likvidace.DNE 10.7. 2023 OBDRŽEL GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

a) Jakou přesnou částku jste vyplatili klientům WPB Capital?

b) Jaká přesná částka klientům zůstala nevyplacena?

c) Přihlásil Garanční systém finančního trhu svou pohledávku do likvidace WPB Capital, pokud ano, tak v jaké výši a kdy?

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZASLAL DNE 24. 7. 2023 NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:


a) Garanční systém vyplatil klientům WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci na náhradách za pojištěné pohledávky z vkladů částku 2.780.228.595,59 Kč.

b) Z celkové možné výše náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů oprávněných osob zůstala nevyplacena částka 18.837.243,56 Kč.

c) Garanční systém přihlásil svoji pohledávku do likvidace WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, postupně v průběhu let 2014 a 2015, a to ve výši 2.799.883.964,08 Kč, z toho částku 2.799.065.839,15 Kč z titulu vyplácení náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů a částku 818.124,93 Kč z titulu neuhrazeného příspěvku WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci do Fondu pojištění vkladů za druhé kalendářní čtvrtletí roku 2014.


DNE 12.3. 2023 OBDRŽEL GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

1. Jaká je výše finančních prostředků v Kč v Garančním systému finančního trhu k 1.1.2023? Jednotlivě:

a) ve Fondu vkladů

b) ve Fondu pro řešení krize


2. Které z těchto finančních institucí jsou pojištěny v Garančním systému finančního trhu, případně jen ve Fondu vkladů či ve Fondu pro řešení krize?

Název banky - kód banky

a)Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod 8265

b)Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod 8255

c)Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch 8250

d)SMBC Bank EU AG Prague Branch 8241

e)Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 8231

f)Saxo Bank A/S, organizační složka 8211

g)PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 8200

h)HSBC Continental Europe, Czech Republic 8150

i)Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika 8120

j)Česká exportní banka, a.s. 8090

k)Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 8060

l)Oberbank AG pobočka Česká republika 8040

m)Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb 8030

n)Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 7990

o)MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 7970

p)ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 7960

q)Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 7950

r)Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 7910

s)Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha 6700

t)BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 6300

u)mBank S.A., organizační složka 6210

v)COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 6200

w)Equa bank a.s. 6100

x)PPF banka a.s. 6000

y)J&T BANKA, a.s. 5800

z)Raiffeisenbank a.s. 5500

aa)Expobank CZ a.s. 4000

bb)ING Bank N.V. 3500

cc)PKO BP S.A., Czech Branch 3060

dd)Western Union International Bank GmbH, organizační složka 3040

ee)Air Bank a.s. 3030

ff)UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2700

gg)Citibank Europe plc, organizační složka 2600

hh)Banka CREDITAS a.s. 2250

ii)Hypoteční banka, a.s. 2100

jj)TRINITY BANK a.s. 2070

kk)MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch 2020

ll)Fio banka, a.s. 2010

mm)Česká spořitelna, a.s. 800

nn)MONETA Money Bank, a.s. 600

oo)Československá obchodní banka, a. s. 300

pp)Komerční banka, a.s. 100

qq)Hello Bank

rr)Národní rozvojová banka, a.s.

ss)PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, odštěpný závod

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZASLAL DNE 13. 3. 2023 NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:


V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:


1) Výše finančních prostředků ve Fondu pojištění vkladů ke dni 31. 12. 2022 činila 14,21 mld. Kč

Výše finančních prostředků ve Fondu pro řešení krize, taktéž ke dni 31. 12. 2022 činila 27,54 mld. Kč.


2) Pojištěny u Garančního systému finančního trhu jsou všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny, které mají sídlo v České republice a dále pobočky bank ze zemí mimo EU. Tyto instituce přispívají do Fondu pojištění vkladů. Do Fondu pro řešení krize dále přispívají i někteří obchodníci s cennými papíry. Pobočky bank se sídlem v některé ze zemí EU jsou pojištěny v zemi sídla dané banky, přičemž limit pojištění ve výši 100 000 EUR je pro všechny členské země EU shodný. Kompletní přehled pojištěných institucí naleznete na našem webu: https://www.garancnisystem.cz/pojistene-instituce


Co se týče Vašeho výčtu, tak potvrzujeme pojištění u následujících institucí:


Název banky - kód banky


a)Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod 8265

b)Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod 8255

j)Česká exportní banka, a.s. 8090

k)Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 8060

n)Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 7990

o)MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 7970

p)ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 7960

q)Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 7950

w)Equa bank a.s. 6100 - sloučeno s Raiffeisenbank a.s.

x)PPF banka a.s. 6000

y)J&T BANKA, a.s. 5800

z)Raiffeisenbank a.s. 5500

aa)Expobank CZ a.s. 4000 (nyní pod názvem Max banka, a.s.)

ee)Air Bank a.s. 3030

ff)UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2700

hh)Banka CREDITAS a.s. 2250

ii)Hypoteční banka, a.s. 2100

jj)TRINITY BANK a.s. 2070

ll)Fio banka, a.s. 2010

mm)Česká spořitelna, a.s. 800

nn)MONETA Money Bank, a.s. 600

oo)Československá obchodní banka, a. s. 300

pp)Komerční banka, a.s. 100

rr)Národní rozvojová banka, a.s.


V případě následujícího výčtu se jedná o pobočky bank se sídlem v některé ze zemí EU:


c)Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch 8250

d)SMBC Bank EU AG Prague Branch 8241

e)Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 8231

f)Saxo Bank A/S, organizační složka 8211

h)HSBC Continental Europe, Czech Republic 8150

i)Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika 8120

l)Oberbank AG pobočka Česká republika 8040

m)Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb 8030

r)Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 7910

s)Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha 6700

t)BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 6300

u)mBank S.A., organizační složka 6210

v)COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 6200

bb)ING Bank N.V. 3500

cc)PKO BP S.A., Czech Branch 3060

dd)Western Union International Bank GmbH, organizační složka 3040

gg)Citibank Europe plc, organizační složka 2600

kk)MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch 2020

qq)Hello Bank

ss)PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, odštěpný závod


již nepůsobí v ČR:

g)PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika 8200


DNE 31.10. 2022 OBDRŽEL GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

1. Je platební institucí podle § 41f odst. 7 zákona o bankách i zahraniční platební instituce a je vklad zahraniční platební instituce tzv. institucionálním vkladem? Pokud ano, je zahraniční platební institucí i instituce ze zemí mimo Evropskou unii?

2. Jsou pojištěny vklady klientů zahraniční platební instituce uložené na účtu u tuzemské banky podle § 41f zákona o bankách?

3. Je zahraniční platební instituce povinna informovat své klienty o tom, že je jejich vklad pojištěn?

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZASLAL DNE 2.11. 2022 NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:

Odpověď ad 1.: Zahraniční platební instituce spadá do kategorie osob uvedených v ustanovení § 41c odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), tedy „finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti“. Vklady platební instituce či zahraniční platební instituce u banky tedy pojištěny nejsou. To však dle výslovné úpravy uvedeného zákonného ustanovení neplatí pro pohledávky z vkladů platební instituce (a dalších tam vyjmenovaných osob) vložených touto osobou ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle § 41f cit. zákona. Pohledávky z vkladů vložených platební institucí ve prospěch třetí osoby, které by náhrada jinak náležela, tedy za splnění podmínek § 41f zákona o bankách pojištěny dle uvedené výjimky jsou. Tato úprava (věta za středníkem daného ustanovení) se však vztahuje pouze na platební instituce (a další tam výslovně uvedené osoby), avšak nikoli na zahraniční platební instituce, resp. „zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti“, které v tomto výčtu uvedeny nejsou. Stejně tak v textu speciální úpravy pojištění pohledávek z vkladů tzv. institucionálních náhrad podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou v příslušném výčtu uvedeny platební instituce (a další tam výslovně uvedené osoby), ale nikoli zahraniční platební instituce, resp. „zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti“. Přitom je zřejmé, že zákon o bankách výslovně rozlišuje mezi finanční institucí a zahraniční osobou s obdobnou náplní činnosti.

Pojmy platební instituce a zahraniční platební instituce rozlišuje i zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který za platební instituce považuje pouze právnické osoby, kterým byla udělena příslušná licence Českou národní bankou (viz definice platební instituce v § 7 cit. zákona) a naopak výslovně od nich odlišuje zahraniční osoby (viz § 40 cit. zákona).

Na základě shora uvedeného lze tedy uzavřít, že zahraniční platební instituce (ať už se sídlem v Evropské unii či mimo Evropskou unii) nespadají pod režim ustanovení § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, upravujícího tzv. institucionální náhrady. Uvedený závěr byl konzultován i s Ministerstvem financí jako gestorem zákonné úpravy pojištění pohledávek z vkladů.

Odpověď ad 2.:Jak je uvedeno v předcházející odpovědi, zahraniční platební instituce (ať už se sídlem v Evropské unii či mimo Evropskou unii) nespadají pod režim ustanovení § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, upravujícího tzv. institucionální náhrady.

Odpověď ad 3:Jak bylo uvedeno v odpovědi na otázku č. 1, zahraniční platební instituce (ať už se sídlem v Evropské unii či mimo Evropskou unii) nespadají pod režim ustanovení § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, upravujícího tzv. institucionální náhrady. Z pohledu českého právního řádu se navíc informační povinnost o pojištění pohledávek z vkladů podle § 11 odst. 3 až 6 zákona o bankách se vztahuje pouze na banky.


DNE 29. 7. 2022 OBDRŽEL GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

Jaká byla majetková či likvidační (v případě, že k dnešnímu dni nenastala insolvence) podstata vyjádřená v Kč, v době zahájení insolvenčního řízení či zahájení likvidace (v případě, že k dnešnímu dni nenastala insolvence) u následujících subjektů:

 1. AB banka, a. s.
 2. Moravia banka, a. s.
 3. Union banka, a. s.
 4. UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo
 5. Úvěrní družstvo PDW, Praha
 6. Metropolitní spořitelní družstvo
 7. WPB Capital, spořitelní družstvo
 8. ERB bank, a. s.
 9. Československé úvěrní družstvo
 10. Podnikatelská banka, a. s.
 11. Pragobanka, a. s.
 12. Plzeňská banka, a.s.
 13. Realitbanka, a. s.
 14. Vojenská družstevní záložna
 15. První slezská banka, a. s.
 16. Kreditní banka Plzeň, a.s.
 17. Česká banka, a. s.
 18. Velkomoravská banka, a. s.
 19. Universal banka, a. s.
 20. Sberbank CZ, a.s.

V případě že není Garančnímu systému známa majetková či likvidační podstata výše zmíněných subjektů v Kč, žádám o informaci, jaké bylo procentuální vyjádření pohledávky Garančního systému vůči majetkové či likvidační podstatě výše zmíněných subjektů.

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZASLAL DNE 4. 8. 2022 NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:

Vámi požadované údaje Garanční systém neeviduje. Informace o výši majetkové podstaty všech uvedených subjektů jsou veřejně dostupné na internetovém portálu www.justice.cz. U konkursů vyhlášených do 31. 12. 2007 lze informace nalézt v evidenci úpadců, konkursy vyhlášené po 1. 1. 2008 jsou dostupné v insolvenčním rejstříku. V případě Vojenské družstevní záložny, jejíž činnost byla ukončena likvidací, byl Garanční systém jediným věřitelem.

Současně Vám sdělujeme výši pohledávek, které měl Garanční systém, resp. Fond pojištění vkladů za výše uvedenými institucemi k 30.6.2022. Informace o pohledávkách k ultimu každého roku jsou vždy součástí výroční zprávy Garančního systému. Nad rámec Vaší žádosti Garanční systém rovněž pro informaci doplňuje procentuální vyjádření výtěžnosti jeho pohledávek k dnešnímu dni.

Ukončená řízení:

Banka Výše pohledávky v KčVýtěžnost v %
Česká banka, a.s.961 672 041,172,16
První slezská banka, a.s. 217 501 846,105,30
Podnikatelská banka, a.s.1 075 530 320,0651,00
Realitbanka, a.s24 199 158,060,00
Velkomoravská banka, a.s.580 944 565,5122,28
Kreditní banka Plzeň, a.s. 961 672 041,1710,07
Pragobanka, a.s.348 197 683,6952,94
Universal banka, a.s.1 862 638 719,7042,34
Union banka, a.s.12 416 542 708,0843,38
Plzeňská banka, a.s.134 846 016,5752,41
Vojenská družstevní záložna69 050 552,9565,96

Probíhající řízení:

Banka Výše pohledávky v KčVýtěžnost v %
AB banka, a.s. 231 011,6014,36
Moravia banka, a.s. 4 753 695 612,6526,96
UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo 1 806 577 232,0127,43
PDW, spořitelní a úvěrní družstvo 20 893 071,760,00
Metropolitní spořitelní družstvo 12 021 476 486,6233,79
WPB Capital 2 799 883 964,780,00
ERB bank, a.s. 3 534 158 329,0226,88
Československé úvěrní družstvo 52 347 381,370,00
Sberbank CZ, a.s. 26 000 000 000,000,00

Na základě žádosti ze dne 14.12.2021, učiněné podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Garanční systém finančního trhu dne 28.12.2021 žadateli následující informace:

1) Smlouva o poskytování právních služeb mezi Garančním systémem a JUDr. Richardem Tomankem, advokátem vykonávajícím advokacii ve sdružení pod společným názvem Společná advokátní kancelář JUDr. Jestřáb & JUDr. Tomanek, uzavřená s účinností od 10.11.2016 a platná i v současné době (dále jen „Smlouva“), byla uzavřena na základě přímého jednání mezi stranami v souladu s ustanovením § 29 písm. k) bod 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého se s ohledem na předmět smlouvy na danou zakázku nevztahuje povinnost zadat ji v zadávacím řízení podle uvedeného zákona. Tato informace byla spolu s textem Smlouvy uveřejněna i na profilu Garančního systému jako zadavatele v souladu s informačními požadavky ZZVZ: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detailcontractors&rwr=smlouva-o-poskytovani-pravnich-sluzeb

2) O uzavření Smlouvy rozhodla správní rada Garančního systému na svém zasedání dne 1.11.2016.

3) Podkladem k rozhodnutí o uzavření Smlouvy byl návrh Smlouvy ve stejném znění, v jakém byla Smlouva následně uzavřena.

4) Garanční systém finančního trhu poskytl žadateli kopii Smlouvy. Smlouva byla též uveřejněna na profilu Garančního systému jako zadavatele v souladu s požadavky ZZVZ a je k dispozici na profilu zadavatele na webové adrese uvedené v odpovědi ad 1).

5) V jednotlivých letech trvání Smlouvy poskytl Garanční systém uvedené advokátní kanceláři plnění v následujícím rozsahu:

Za období Plnění v Kč bez DPH
2016 (listopad až prosinec)   136 979,00
20171 504 395,00
20181 086 507,00
20191 396 155,37
20201 273 164,10
2021 (leden až listopad) 1 224 036,67

6) Plnění uvedené v odpovědi ad 5) Garanční systém poskytl uvedené advokátní kanceláři jako odměnu za zastupování Garančního systému v soudních sporech a insolvenčních nebo konkurzních řízeních. Celkem se za dobu trvání Smlouvy jednalo ke dni tohoto sdělení o 19 soudních sporů a 12 případů vymáhání pohledávky vzniklé Garančnímu systému podle dle § 41h odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci insolvenčních, resp. původních konkurzních řízení či obdobných řízení.