Mezinárodní spolupráce

S rozsáhlým rozvojem finančních trhů, novými finančními produkty, vysokou mezinárodní provázaností a klíčovou rolí tohoto odvětví pro stabilitu národní a globální ekonomiky se ukázalo, že je nezbytné uplatňovat záruku na návratnost vkladů, která v případě potíží zabrání „útoku“ vkladatelů na banky, tedy masovému vybírání vkladů. Takové vybírání totiž v drtivé většině případů vede nejen ke zhoršení finanční situace dané instituce, ale může vyvolat řetězovou reakci a postupné zhroucení celého finančního sektoru.

Kromě Evropského fóra pojistitelů vkladů, které je blíže popsáno v Evropském rámci, je Garanční systém členem Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI). Podle údajů této asociace stoupl počet zemí uplatňujících pojištění vkladů z 12 v roce 1974 na 113 k 1. lednu 2014, přičemž dalších 40 zemí zavedení tohoto institutu reálně zvažuje.

IADI je nezisková organizace založená v květnu 2002 podle švýcarského práva. Jejím sídlem je Banka pro mezinárodní platby ve švýcarské Basileji. Založení IADI navázalo na činnost pracovní skupiny pro pojištění vkladů vytvořené Fórem finanční stability ve spolupráci se Světovou bankou (1999–2001). V současné době má IADI 83 členů, 8 přidružených členů a 14 spolupracujících organizací, jako jsou např. Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Fond pojištění vkladů byl jedním z 25 zakládajících členů. IADI je řízena 25členným výkonným výborem, v jehož čele stojí prezident.

Základním cílem této organizace je přispět ke stabilitě finančních trhů prostřednictvím zajištění mezinárodní spolupráce v oblasti pojištění vkladů (včetně vzájemného sdílení zkušeností) a poskytováním podpory stávajícím i nově vznikajícím systémům pojištění vkladů tak, aby bylo dosaženo jejich efektivního fungování.