Oznámení klientům Úvěrního družstva PDW, Praha: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 11. 3. 2013 prostřednictvím vybraných poboček GE Money Bank

Praha, 27. únor 2013 – Fond pojištění vkladů v pondělí 11. 3. 2013 začne prostřednictvím dvou vybraných poboček GE Money Bank vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého Úvěrního družstva PDW, Praha. Fond pojištění vkladů bude oprávněným osobám vyplácet 100 procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 541 500,- Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 25,415 Kč/EUR platného k datu oznámení platební neschopnosti, tj. k 13. 2. 2013). Celková výše výplat náhrad za tuto družstevní záložnu může dosáhnout částky 16 milionů korun. Fond pojištění vkladů má pro tyto případy v současné době k dispozici cca 25 miliard korun.

Oznámení:

Fond pojištění vkladů (dále „Fond“) oznamuje klientům Úvěrního družstva PDW, Praha (dále jen „Oprávněné osoby“), že dne 11. 3. 2013 bude zahájena výplata náhrad vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat na níže uvedených pobočkách GE Money Bank, a. s. po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 10. 3. 2016.

 

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 13. 2. 2013, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Úvěrního družstva PDW, Praha dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

 

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby – podnikatelé - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • právnické osoby - výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

 

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

 

Upozorňujeme klienty Úvěrního družstva PDW, Praha, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.

 

Více informací k výplatám náhrad vkladů pro Oprávněné osoby, jejichž vklady jsou vedeny na obchodních místech Úvěrního družstva PDW, Praha včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou Oprávněné osoby na vybraných obchodních místech GE Money Bank, a.s., v sídle Fondu pojištění vkladů, Praha 1, Růžová 15, 2. patro a na internetových stránkách http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/pdw a www.fpv.cz.

 

Seznam vybraných obchodních míst GE Money Bank, a. s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty Úvěrního družstva PDW, Praha se sídlem Lípová 1444/20, 120 00 Praha 2, Česká republika:

Obchodní místo

Adresa, Telefon

Praha 2 Národní

Národní 115/24, 222922790

Brno Lidická

Lidická 31, 541126011

 

Fond pojištění vkladů zahájil přípravu na výplatu vkladů Úvěrního družstva PDW, Praha 13. února 2013, kdy od České národní banky obdržel Oznámení o neschopnosti Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Podle zákona má Fond na přípravu podkladů a zahájení výplat 20 pracovních dnů ode dne obdržení Oznámení ČNB.