Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu nebude zahajovat výplatu institucionálních náhrad pohledávek z vkladů pro neexistenci takového typu vkladů u ERB bank, a.s.

Praha, 1. listopadu 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém) ve smyslu § 41d odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), oznamuje, že nebude zahajovat výplatu tzv. institucionálních náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad pohledávek z vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách) klientům ERB bank, a.s. (dále též „ERB bank“), se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČ 284 28 943, neboť dle informací předených Garančnímu systému ERB bankou, u této banky nebyl tento typ vkladů veden.

Institucionální náhrady pohledávek z vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou náhrady pohledávek z vkladů na účtech vedených pro  

  •      platební instituce,
  •      poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu,
  •      instituce elektronických peněz,
  •      vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu,
  •      obchodníci s cennými papíry, na jejichž účtech jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
  •      soudní exekutoři, na jejichž účtech jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu,

kdy se na těchto účtech nacházejí prostředky třetích osob v případech uvedených v § 41f odst. 7
a 8 zákona o bankách.

Vzhledem k tomu, že dle informací předaných Garančnímu systému ERB bankou nebyl tento typ vkladů u uvedené banky veden, Garanční systém nebude zahajovat výplatu náhrad pohledávek z uvedeného typu vkladů ve smyslu § 41d odst. 7 zákona o bankách.