Garanční systém finančního trhu zahájí dne 11. srpna 2021 výplatu základních náhrad vkladů klientům Československého úvěrního družstva prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky, a.s.

Praha, 5. srpna 2021 – Garanční systém začne1 dne 11. srpna 2021 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 649 46 851.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021). Celková výše náhrad k výplatě za tuto instituci dosahuje částky 48,2 milionu Kč.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky, a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

  • fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
  • právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky, a.s.

Důležitá upozornění pro klienty:

  • Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky, a.s. minimálně 2 pracovní dny předem.
  • Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
  • Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici zde.
  • Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:


1podle § 41d odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů