17.10.2016

Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu začne přijímat žádosti o výplatu zvýšených náhrad pohledávek z vkladů

Praha, 17. října 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále také „Garanční systém“) začal přijímat žádosti o výplatu zvýšených náhrad pohledávek z vkladů klientů ERB bank, a.s., se sídlem Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, IČ 28428943. Zvýšenou náhradu vyplatí klientům, kteří do 11. prosince 2016 prokáží nárok na zvýšenou náhradu v souladu s § 41ea a § 41eb zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet zvýšenou náhradu pohledávek z jejich vkladů nad základní limit 2 702 000 Kč (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016), a to až do částky dodatečných 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele.

Oznámení:

Garanční systém finančního trhu oznamuje klientům ERB bank, a.s., kteří splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady pohledávek z vkladů podle § 41ea a § 41ebzákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „oprávněným osobám“), že mohou podávat žádosti o výplatu zvýšených náhrad pohledávek z vkladů. Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů oprávněným osobám bude probíhat prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s. od 11. února 2017 po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 11. února 2020. Výzva k podání žádostí o zvýšenou náhradu je zveřejněna na webových stránkách Garančního systému: www.garancnisystem.cz.

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad pohledávek z vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou fyzické osoby, které

-        byly vkladateli ke dni 11. října 2016, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

-        splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu podle § 41ea zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (tj. pokud je vklad

o   úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí,

o   vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,

o   pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,

o   dědictvím,

o   vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,

o   odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru,

o   pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,

o   vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,

o   vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,

o   poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu,

 

a zároveň byl tento vklad připsán na účet nebo oprávněná osoba s tímto vkladem mohla poprvé nakládat v době od 11. července 2016 do 11. října 2016,

 

-        požádají o výplatu zvýšené náhrady podle § 41eb odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a doloží svůj nárok příslušnými dokumenty. Vzor žádosti a seznam jejích povinných příloh je zveřejněn na webových stránkách Garančního systému: www.garancnisystem.cz.

Žádost může být doručena poštou nebo osobně v úředních hodinách Po – Pá: 8:00 – 16:00 na adresu:

Garanční systém finančního trhu

Týn 639/1

110 00 Praha 1

Žádost musí být doručena Garančnímu systému nejpozději do 11. prosince 2016. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 11. února 2017.

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k podmínkám výplat zvýšených náhrad pohledávek z vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

  •         Internetových stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/gsft.cz či v sídle Garančního systému finančního trhu, Praha 1, Týn 639/1, 2. patro.
  •         Pobočkách České spořitelny, a.s., jejích internetových stránkách www.csas.cz či na bezplatné telefonní lince 800 207 207.

Informace budou zveřejněny i na pobočkách ERB bank, a.s. a na webových stránkách www.erbank.cz.

<< Předchozí Aktuality Další >>