O Garančním systému

Garanční systém finančního trhu (dále také jen „Garanční systém“) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Garanční systém spolupracuje zejména s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a v případě potřeby i s podobnými systémy v ostatních evropských zemích. Garanční systém vznikl 1. 1. 2016 na platformě Fondu pojištění vkladů, přičemž Fond pojištění vkladů se k tomuto datu stal vnitřní jednotkou Garančního systému stejně jako nově vzniklý Fond pro řešení krize.

Garanční systém finančního trhu bude zajišťovat výplatu náhrad vkladů v případě, že by některá z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen byla označena Českou národní bankou za insolventní, nebo v případě, že by soud rozhodl o úpadku takové instituce. Tuto funkci do konce roku 2015 vykonával Fond pojištění vkladů, který organizoval proces výplaty náhrad vkladů.

Vznik Garančního systému finančního trhu znamená zavedení komplexnějšího systému ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Změny v nastavení zabezpečení finančního trhu vycházejí z plánu zemí Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní a silnou záchrannou finanční síť, která minimalizuje případné problémy finančních trhů jednotlivých zemí i celé Evropské Unie.

Garanční systém finančního trhu spravuje finanční prostředky, které budou moci být použity nejen pro výplatu náhrad vkladů ale i pro řešení případných problémů finančních institucí za účelem odvrácení jejich krachu. Pro klienty bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen pak tato změna znamená posílení jistot v oblasti bezpečí uložených peněz pojištěných v rámci zákona a flexibilnější přístup při výplatách náhrad vkladů v případě, že ke krachu některé z uvedených institucí skutečně dojde.