O Fondu pro řešení krize

Legislativa účinná od 1. 1. 2016 přinesla možnost řešení problémových situací finančních institucí před jejich eskalací s cílem posílit stabilitu finančního sektoru, minimalizovat náklady a škody, a pokud možno eliminovat použití veřejných prostředků.

Pro dosažení výše uvedených cílů zákon č. 374/2015 Sb. upravuje:

  • nástroje restrukturalizace;
  • plánování řešení krize;
  • postavení a pravomoci České národní banky;
  • postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání;
  • financování řešení krize a
  • přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované.

Orgánem příslušným pro řešení krize zákon určuje Českou národní banku a za účelem zajištění mechanismu financování řešení krize ukládá Garančnímu systému povinnost svým statutem zřídit Fond pro řešení krize.

Nově zřízený Fond pro řešení krize bude sloužit ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí, tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům. Fond pro řešení krize je tedy zdrojem pro použití nástrojů řešení krize u instituce, jehož použití může navrhovat Česká národní banka tam, kde je to proveditelné a věrohodné a ve veřejném zájmu. Prostředky tohoto fondu neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů.

Fond pro řešení krize je ze zákona složen ze dvou fondů:

  1. Příspěvkového fondu, který je tvořen pravidelnými či mimořádnými příspěvky finančních institucí, prostředky získanými z trhu, půjčkami v rámci mechanismů financování řešení krize či státní dotací nebo výpomocí.
  2. Provozního fondu, který je tvořen zejména výnosy z investování prostředků Fondu pro řešení krize a výtěžky z ukončených likvidačních a insolvenčních řízení.