Otázky a odpovědi

Znamená vznik Garančního systému finančního trhu snížení garance za vklady?

V žádném případě, naopak dochází k posílení pojištění vkladů a vzniku nových nástrojů na ochranu vkladů a finančního trhu. I nadále jsou vklady klientů u finančních institucí „kryty“ do výše 100 000 EUR (u jedné banky, na jednoho vkladatele). A i nadále pokud dojde k situaci, kdy některou bankovní instituci Česká národní banka označí za insolventní (neschopnou dostát svým závazkům) nebo soud rozhodne o jejím úpadku, budou klientům vklady vyplaceny v zákonné lhůtě. Tato lhůta činí 7 pracovních dnů.

Zaniká Fond pojištění vkladů?

Fond pojištění vkladů jakožto instituce nezaniká, ale transformuje se na základě zákona na Garanční systém finančního trhu. Veškeré povinnosti a funkce, které dosud zastával Fond pojištění vkladů, přebírá v plném rozsahu Garanční systém. Zákon tyto funkce dále doplňuje a rozšiřuje. Fond pojištění vkladů zůstává nadále „jen“ účetní jednotkou v rámci nástupnické instituce – Garančního systému finančního trhu.

Jaký je limit pro výplatu náhrad vkladů, tedy na jakou výši vkladů se vztahuje pojištění vkladů?

Limit pro výplatu náhrad vkladů – tedy peněz, které měl klient uložené na běžném/spořicím/ termínovaném účtu u finanční instituce, je 100 000 EUR.

V zákonem stanovených případech může být tento limit dále zvýšen až o dodatečných 100 000 EUR.

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočítá podle kurzu stanoveného Českou národní bankou pro rozhodný den.

Pokud zkrachuje některá finanční instituce, kdo bude vyplácet finanční prostředky?

Nově výplatu náhrad vkladů zastřešuje Garanční systém finančního trhu, a to z majetku Fondu pojištění vkladů, který spravuje. Fond pojištění vkladů se stal „pouze“ účetní jednotkou (není tedy již právnickou osobou) a jeho povinnosti přebírá v plném rozsahu právě Garanční systém finančního trhu. Výplata je realizována prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky.

Co všechno je z Fondu pojištění vkladů pojištěno? Na jaké účty se vztahuje?

Pojištěny jsou všechny vklady u bank, poboček bank z jiného než členského státu, stavebních spořitelen a družstevních záložen vedené na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu bydliště fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby. Jde zejména o běžné účty, termínované vklady atd. Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Pojištěny dále nejsou členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů). Pojištěny též nejsou tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Cool karta, my paysafecard apod.). Nově nejsou pojištěny vklady územních samosprávných orgánů, pokud nesplní podmínky stanovené zákonem – blíže zde), a vklady státu.

Nově se zavádí možnost výplaty tzv. zvýšené náhrady za vklady fyzických osob vzniklé ve specifických případech – jedná se například o vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. U těchto typů vkladů bude možné získat náhradu nad standardní limit 100 000 EUR, ale pouze v případě, že vklad byl do finanční instituce vložen nejdéle 3 měsíce před jejím krachem.

Je třeba pojišťovat si vklady i ve „velkých“ bankách (typu KB, ČS)? A od jaké výše částky?

Vklady v bankách jsou pojištěny ze zákona. Viz přehled pojištěných institucí. Váš vklad v bance je proto pojištěn automaticky a vy nemusíte v této věci nic podnikat.

Kde bere Garanční systém finančního trhu peníze?

Garanční systém má nyní dva organizačně a účetně oddělené fondy. Tyto fondy také mají rozdílný účel a jejich finanční prostředky nemohou být využity na jiné než zákonem určené úkony.

Do Fondu pojištění vkladů přispívají ze zákona všechny instituce (banky, pobočky bank z jiného než členského státu, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. V případě potřeby bude mít Fond možnost doplnit chybějící zdroje mimořádnými příspěvky, půjčkou na finančním trhu nebo úvěrem od obdobných evropských institucí či přímo ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji Fondu jsou přijatá plnění z konkurzních, likvidačních a insolvenčních řízení za zkrachovalými bankami, kde je Garanční systém v postavení věřitele. K 31. 12. 2018 Fond disponoval částkou necelých 32 mld. Kč.

Fond pro řešení krize bude postupně naplňován formou ročních příspěvků od finančních institucí. V případě potřeby je možno doplnit zdroje mimořádnými příspěvky. Fond má také možnost získat další zdroje buď na finančním trhu, nebo úvěrem od obdobných evropských institucí. Pokud nebude možné takto prostředky získat, může být na žádost Garančního systému poskytnuta Fondu pro řešení krize dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu. Minimální cílový objem tohoto fondu je stanoven jako 1 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů. Tuto hranici by měl fond dosáhnout do poloviny roku 2024.

Může Garanční systém eventuálně vydávat dluhopisy?

Garanční systém má možnost vypůjčit si finanční prostředky na finančním trhu i formu vydání dluhopisů. Za tímto účelem Garanční systém založil dluhopisový program s dobou trvání 10 let a v nejvyšším objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu 100 mld. Kč, který v roce 2016 schválila ČNB. Založení programu má přípravný charakter pro případ, že by v budoucnu bylo potřebné zajistit finanční zdroje nad rámec finančních rezerv ve Fondu pojištění vkladů. Vytvoření dokumentace umožní, aby Garanční systém v případě náhlé potřeby financí mohl realizovat transakci v co nejkratším době.

Platí výplatní limity pro výplaty náhrad vkladů i pro pobočky zahraničních bank působících v ČR? Pokud ne, podle jakých pravidel se postupuje v případě jejich krachu?

Pobočky zahraničních bank z členských zemí EU působících v ČR (podnikají zde, ale nejsou českými právnickými osobami) jsou pojištěny v zemi sídla dané instituce. Od 31. 12. 2010 platí pro celou EU limit pojištění ve výši 100 000 EUR. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů mají členské země povinnost zajistit, aby speciální, přesně vymezené případy vkladů byly po časově omezenou dobu pojištěny i do vyššího limitu. Celková výše tohoto výjimečně vyššího plnění může v České republice dosáhnout maximálně dodatečných 100 000 EUR (nad základní limit 100 000 EUR). Konkrétní podmínky výplaty vyššího plnění (včetně výše limitu a časového období, po které jsou takové vklady chráněny) se mohou mezi zeměmi lišit a jsou stanoveny legislativou příslušné členské země.

Pobočky bank z jiného než členského státu EU se účastní na českém systému pojištění vkladů a v případě jejich úpadku by výplatu náhrad pohledávek z vkladů na území České republiky prováděl Garanční systém. Vklady klientů těchto poboček jsou pojištěny za stejných podmínek jako vklady klientů českých bank.

Za jak dlouho po krachu banky dostanu své peníze? Jsou stejná pravidla pro tuzemské banky i pobočky zahraničních bank?

Lhůta pro výplatu náhrady vkladů je stanovena zákonem. Od 1. 6. 2016 je v ČR tato lhůta zkrácena z původních 20 pracovních dnů na 7 pracovních dnů od data vydání oznámení o platební neschopnosti.

Pravidla pro výplatu náhrad pojištěných vkladů, včetně délky příslušných lhůt, se mohou u poboček zahraničních bank lišit v závislosti na právní úpravě země sídla banky. Informace o pojištění vkladů by vám měla poskytnout vaše banka při uzavírání smlouvy o účtu či službách, případně kdykoliv na váš dotaz. Informace jsou zpravidla k dohledání také na webových stránkách příslušných bank.

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se vklad navyšuje? Tzn. bude mi navrácena uspořená částka včetně úroků z vkladu?

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

Vztahuje se pojištění vkladů i na členský vklad člena družstevní záložny?

Ne, nevztahuje. Základní členský vklad a další členský vklad člena družstevní záložny (§ 4b zákona číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů) nejsou ze zákona pojištěny.

Jak si mám pojistit milion eur, když je možné pojistit jenom 100 000? Můžu si vklad rozdělit do několika bank? Může to být pod jedním člověkem, nebo každý vklad musí uložit někdo jiný?

Limit pojištění se vztahuje na jednu banku a jednu osobu (jejího klienta). Příslušnou částku byste tedy museli rozdělit do více bank nebo na více osob.

Jak je to s pojištěním vkladů u penzijních fondů a životních pojistek?

Tyto finanční produkty nejsou u Garančního systému pojištěny.

Je nějaký rozdíl mezi pojištěním vkladů v bance a v družstevní záložně?

Žádné rozdíly v tomto případě ze zákona nevyplývají.

Jak se provádí výpočet výše náhrady vkladů?

Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho vkladatele u jedné pojištěné instituce včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Náhrada vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR, přičemž tato hranice je do jiných měn přepočítána kurzem ČNB platným pro rozhodný den.

Kdy se poprvé zrodilo pojišťování vkladů a kde?

Nejstarším fondem je americký Federal Deposit Insurance Corporation, který byl založen v roce 1933. Federal Deposit Insurance Corporation kromě pojištění vkladů vykonává také funkci bankovního dohledu nad více než 4 900 bankami a spořitelnami, což je více než polovina institucí působících v bankovním systému USA. Od té doby se pojištění vkladů rozšířilo celosvětově, dnes má Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI) 83 členů. Pojištění vkladů existuje nejméně ve 113 zemích světa. Bývalý Fond pojištění vkladů byl jedním z 25 zakládajících členů IADI.

Jakým kurzem se přepočítají vklady k limitu 100 000 EUR?

Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den.

Je Garanční systém finančního trhu státní institucí? Jaké je postavení Garančního systému vzhledem ke státní správě?

Garanční systém byl zřízen (pod původním názvem Fond pojištění vkladů) na základě zákona o bankách jako právnická osoba. Není státním fondem a není součástí státní správy. Je řízen tříčlennou výkonnou radou složenou ze zaměstnanců Garančního systému, která je jmenována pětičlennou správní radou. Správní radu jmenuje ministr financí. Dva členové správní rady jsou zaměstnanci Ministerstva financí České republiky, dva členové zaměstnanci České národní banky a jeden člen je jmenován na návrh České bankovní asociace.

Je stejný postup při vyplácení banky a družstevní záložny?

Garanční systém zahajuje přípravu výplaty náhrad vkladů jak v případě banky, tak i družstevní záložny okamžikem, kdy nastane rozhodný den. Od tohoto data má Garanční systém 7 pracovních dnů na zahájení výplaty náhrad. Banka / družstevní záložna je povinna nejpozději do 3 pracovních dnů poskytnout Garančnímu systému údaje o vkladatelích a jejich pojištěných vkladech. Garanční systém vybere vyplácející banku a nejpozději 6. pracovní den od rozhodného dne zveřejní datum, místo a způsob provedení výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Nejpozději 7. pracovní den pak vkladatelé mají možnost vyzvednout si u vyplácející banky své náhrady vkladů, a to buď v hotovosti, nebo formou bezhotovostního převodu.

U zkrachovalé banky jsem měl/a účet v zahraniční měně. V jaké měně mi bude vyplacena náhrada?

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni.

Co je rozhodný den?

Den, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nebo den, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Do 7 pracovních dnů od rozhodného dne zahajuje Garanční systém výplatu náhrad vkladů.

Dokdy si musím náhradu vyzvednout?

Výplata náhrad vkladů probíhá po dobu tří let od jejího zahájení. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během této doby.

Pokud zřídím jako rodič dítěti vklad u banky, bude tento vklad také samostatně pojištěn jako u dospělého člověka?

Ano, tento vklad bude pojištěn stejně jako u dospělého člověka s tím, že majitel vkladu bude moci s vkladem disponovat po dovršení 18 let věku. Pokud by došlo ke krachu banky v době, kdy je dítě nezletilé, výplatu náhrady vkladu je oprávněn převzít jeho zákonný zástupce nebo případně opatrovník.

Jak je to s pojištěním vkladů, má-li fyzická osoba v bance účet na své jméno a ve stejné bance je veden i účet na právnickou osobu, kde společníkem je tato fyzická osoba? Jsou pojištěny oba vklady?

Ano, oba vklady jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, až do limitu odpovídajícímu ekvivalentu 100 000 EUR. Jedná se v tomto případě o dva odlišné majitele účtu, kdy jedním je fyzická osoba a druhým je právnická osoba. Jinak je to v případě, kdy má v bance fyzická osoba – podnikatel zřízeny dva účty, jeden na fyzickou osobu a druhý na OSVČ. V tomto případě se jedná o tutéž osobu a platí pouze jeden limit 100 000 EUR, zůstatky obou účtů se pro potřeby stanovení výše náhrady za pohledávky z vkladů sčítají.

Mám u banky termínovaný vklad, stejně tak moje manželka. Je to chápáno tak, že jsme dvě fyzické osoby, tedy každý bychom měli dostat z Garančního systému finančního trhu náhradu ve výši 100 % vkladu včetně úroků?

Ano, v tomto případě se jedná o dvě samostatné osoby a pro každou z nich platí limit pro pojištění vkladů ve výši ekvivalentu 100 000 EUR.

Musí se podpis zmocnitele na Plné moci úředně ověřovat?

Ano, fyzická osoba může uplatnit svůj nárok na výplatu náhrady za pohledávku z vkladu na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady za pohledávku z vkladů. V případě plné moci vystavené v zahraničí je nutno úředně ověřit její překlad do češtiny.

Prodal jsem svoji nemovitost sloužící k bydlení a kupní cena mi přišla na účet stanovený v kupní smlouvě. Tyto peníze jsem si následně uložil na termínovaný účet v jiné bance, která 2 měsíce po uložení vkladu zkrachovala. Mám nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek?

Bohužel nikoliv. Abyste získal nárok na zvýšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, muselo by se jednat o částku, která byla na účet připsána/vložena přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou. Jelikož jste však s touto částkou dále disponoval, nelze ji už považovat za dočasně vysoký zůstatek zakládající nárok na zvýšenou náhradu (při další dispozici s uvedenou částkou se již nejednalo o úhradu kupní ceny, tj. tato částka při další dispozici již neměla charakter úhrady kupní ceny plynoucí z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, která je chráněna zvýšeným limitem náhrady vkladu).

Více informací o zvýšených náhradách za dočasně vysoké vklady naleznete zde.

Dne 1. 1. 2016 mi na účet přišla úhrada kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení ve výši 5 000 000 Kč. S touto částkou však nebylo možné ode dne připsání na účet nakládat, jelikož bylo soudem vydáno předběžné opatření na blokaci této částky do té doby, než bude vyřešena žaloba kupujícího, kterou se domáhal slevy z kupní ceny pro jím zjištěné vady nemovitosti. Soud nakonec rozhodl, že kupující nárok na slevu z kupní ceny neměl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 12. 2016 a banka, u níž byl účet veden, měsíc na to, dne 1. 1. 2017, zkrachovala. Budu mít nárok na výšenou náhradu za dočasně vysoký zůstatek, i když rozhodný den nastal déle než 3 měsíce po připsání této částky na účet?

Zákon o bankách stanoví, že zvýšenou náhradu lze vkladateli přiznat, pokud byla předmětná částka na účet připsána/vložena nejdéle 3 měsíce před rozhodným dnem. Zároveň však také připouští, že pokud vkladatel, jeho zákonný zástupce či opatrovník není oprávněn v den připsání částky na účet s touto částkou nakládat, shora uvedená tříměsíční lhůta začne běžet až ode dne nabytí oprávnění s částkou nakládat. Ve Vašem případě tedy začala tato tříměsíční lhůta běžet až od 1. 12. 2016, kdy byly finanční prostředky soudem uvolněny. Jelikož rozhodný den nastal do 3 měsíců od tohoto data, je tento vklad chráněn zvýšeným limitem náhrady vkladu. Pokud do 2 měsíců od rozhodného dne podáte žádost o výplatu zvýšené náhrady včetně všech zákonem stanovených příloh, budete mít nárok na zvýšenou náhradu.