Co je pojištěno?

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků. Vklady územních samosprávných celků jsou pojištěny pouze v případě splnění zákonných podmínek.

Pojištěné vklady

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

Nepojištěné vklady

  • Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
  • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které se dělí na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění
  • Vklady státu
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
  • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Cool karta, my paysafecard apod.)
  • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti
  • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
  • Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě EU

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo daná banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.