Co dělat, když...?

Chci pojistit své vklady, investice či jiné způsoby zhodnocení peněz.

Finanční produkty, které využíváte pro zhodnocení svých finančních prostředků, jsou (nebo nejsou) pojištěny ze zákona. Toto pojištění nemůžete změnit, tedy ani rozšířit, ani zúžit, či jakkoli jinak upravit. Informaci, zda je finanční produkt pojištěn, je povinna vám poskytnout finanční instituce, která ho nabízí. V případě, že máte pochybnosti, můžete si obdržené informace ověřit u Garančního systému.

Chci vědět, zda finanční instituce, jejíž produkt využívám, je v dobré kondici.

Nacházíte se v poměrně obtížné a odborně náročné situaci. Kondici finančních institucí posuzují týmy finančních analytiků. Toto posouzení můžete učinit i vy sami s využitím informací, které o sobě příslušná instituce poskytuje. Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny jsou například povinny čtvrtletně zveřejňovat základní informace o své finanční kondici na svých webových stránkách. Vodítkem vám může být i rating mezinárodních agentur, pokud jej instituce obdržela. V České republice je odpovědným orgánem pro dohled nad finančními institucemi Česká národní banka. Ta je však platnou zákonnou úpravou vázána mlčenlivostí a poskytuje informace pouze v tom rozsahu, v jakém jí to legislativa umožňuje. Doporučujeme volit produkty takových finančních institucí, u nichž jsou vaše pochybnosti o jejich kondici nejmenší.

Mám finanční produkt, který mi finanční instituce odmítá nebo není schopna vyplatit.

Pokud se jedná o produkt, na který se vztahuje pojištění vkladů, a pokud budou splněny zákonné podmínky pro zahájení výplaty náhrad, bude vám vyplacena náhrada do výše, kterou zákonná úprava umožňuje. Pokud se na vámi využívaný produkt pojištění vkladů nevztahuje, jakékoli vaše související požadavky a nároky musíte uplatnit u dané finanční instituce, případně u příslušného soudu. Můžete se též obrátit na finančního arbitra ČR (www.finarbitr.cz).

Chci obdržet výplatu náhrady mého vkladu co nejdříve.

Náhradu vkladu můžete obdržet počínaje prvním dnem, kdy jsou výplaty zahájeny. Žádnou náhradu není možno vyplatit před tímto datem. Pokud uplynula již delší doba od neschopnosti finanční instituce váš vklad vyplatit, není zdržení způsobeno na straně Garančního systému, ale tím, že nebyly splněny podmínky pro zahájení procesu výplat. Nejčastěji je to způsobeno tím, že nebylo dosaženo rozhodného dne. Proces výplat je zahájen do 7 pracovních dnů od rozhodného dne.

Chci znát, kdy a jakým způsobem mi bude náhrada mého vkladu vyplacena.

Informace o výplatě náhrad budou zveřejňovány na těchto internetových stránkách, na internetových stránkách platebně neschopné instituce a v tisku.

Chci vědět, jaká výše náhrady mého vkladu mi bude vyplacena.

Výši své náhrady se dozvíte po zahájení procesu výplaty na kterémkoli z výplatních míst.

Chci reklamovat výši náhrady.

Pokud se nepodaří vyřešit vaše výhrady přímo na výplatním místě, můžete se obrátit na Garanční systém finančního trhu.

Chci, aby náhrada mého vkladu byla vyplacena jiné osobě.

Je potřeba, aby se tato osoba prokázala plnou mocí. Na plné moci musí být uvedena identifikace vaše i zastupující osoby a identifikace vkladu, za nějž má být náhrada vyplacena. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Chci si stěžovat na služby finanční instituce, finančního poradce či jinou osobu poskytující finanční služby.

Doporučujeme záležitost nejdříve řešit s vedením dané finanční instituce. Dále se můžete obrátit na finančního arbitra ČR (www.finarbitr.cz), případně na příslušný soud. Garanční systém finančního trhu do sporů mezi klienty a finančními institucemi není oprávněn zasahovat – nedisponuje k tomu potřebnými pravomocemi, informacemi ani nástroji.

Chci vědět, zda mohu získat ve své bance informace o pojištění mého vkladu.

Od 1. ledna 2016 mají banky povinnost alespoň jednou ročně informovat své klienty o systému pojištění pohledávek z vkladů, kterého se účastní. Informační přehled musí mít přesně stanovenou strukturu definovanou vyhláškou České národní banky č. 12/2016 Sb. Banky tuto povinnost plní různými způsoby, např. zveřejněním informačního přehledu v internetovém bankovnictví, případně rozesláním informačního dopisu. Cílem zaslaného informačního přehledu je seznámit klienty bank se skutečností, že jejich vklady jsou pojištěny a za jakých podmínek. Pokud máte k pojištění vkladů další otázky, neváhejte se obrátit na svou banku, případně na pracovníky Garančního systému.