Organizační struktura

Garanční systém spravuje jmění tvořené Fondem pojištění vkladů, Fondem pro řešení krize a ostatní jmění Garančního systému. Nejvyšším orgánem Garančního systému je správní rada, statutárním orgánem je výkonná rada.

Garanční systém finančního trhu
správní rada
výkonná rada
Fond pojištění vkladů
Fond pro řešení krize
Provozní fond
Příspěvkový fond

Účetní jednotky

Prvním pilířem Garančního systému je Fond pojištění vkladů, který je jeho účetní jednotkou. Finanční prostředky shromážděné v tomto fondu mohou být použity v situaci, kdy na českém finančním trhu dojde ke krachu některé z institucí, která je zapojena do systému pojištění vkladů. Finanční instituce jsou povinny do Fondu pojištění vkladů pravidelně přispívat formou ročních příspěvků.

Druhým pilířem Garančního systému je Fond pro řešení krize, který je také jeho účetní jednotkou. Finanční prostředky v něm nashromážděné mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí. Tento fond je tedy zdrojem pro použití nástrojů řešení krize, jejichž cílem je předejití situace, která by mohla jinak vyústit v krach dotčeného finančního ústavu a následné vyplácení náhrad vkladů jeho klientům. Tento fond neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů, ale umožňuje řešení v situacích, kdy je záchrana finanční instituce proveditelná, hodnověrná a ve veřejném zájmu.

Do tohoto fondu přispívají nejen finanční instituce již zapojené do systému pojištění vkladů (banky, družstevní záložny a stavební spořitelny), ale i někteří obchodníci s cennými papíry, a to formou pravidelných ročních příspěvků.

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému finančního trhu. Její členy jmenuje ministr financí České republiky. Správní rada je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Její členové jsou jmenováni na pětileté období. Pro zajištění kontinuity byl při prvním jmenování jeden člen jmenován na 3 roky, dva členové na 4 roky a dva členové na 5 let.

Správní rada jmenuje tříčlennou výkonnou radu Garančního systému a dohlíží na její činnost. Způsob přijímání rozhodnutí a další podrobnosti o jednání správní rady stanoví statut Garančního systému. Mezi další úkoly správní rady patří například schvalování rozpočtu Garančního systému, ročního a dlouhodobého plánu činnosti, výroční zprávy, významných veřejných zakázek nebo stanovení způsobu odměňování výkonné rady.

Členové správní rady:
Ing. Dušan Hradil, předseda správní rady
funkční období: do 2021
ředitel odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Karel Bauer, místopředseda správní rady
funkční období: do 2025
ředitel sekce České národní banky

Ing. Radek Urban, člen správní rady
funkční období: do 2021
ředitel samostatného odboru České národní banky

JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., člen správní rady 
funkční období: do 2025
ředitel odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Vladimír Staňura, člen správní rady
funkční období: do 2024
poradce výkonného ředitele České bankovní asociace

Výkonná rada

Výkonná rada je statutárním orgánem Garančního systému finančního trhu, který zabezpečuje činnost Garančního systému a vykonává rozhodnutí správní rady. Výkonná rada má tři členy, kteří jsou jmenováni správní radou Garančního systému a jsou zaměstnanci Garančního systému. Způsob přijímání rozhodnutí a další podrobnosti o jednání výkonné rady stanoví statut Garančního systému.

Členové výkonné rady:
Ing. Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka
JUDr. Tomáš Hejduk, hlavní právník
Ing. Roman Kahánek, finanční manažer