Adresa pro zaslání žádosti:

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

ID datové schránky: zg86tq3

Žádost o výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu podle § 41eb odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Jméno, příjmení, titul:
Adresa trvalého bydliště:
(Doručovací adresa):
Rodné číslo (není-li přiděleno, datum narození):
Telefon:
e-mail:
(ID datové schránky):

Tímto žádám o vyplacení zvýšené náhrady za mou pohledávku z vkladu, jelikož mi

dne:
(V případě, že v den připsání částky na účet nebylo možné s částkou nakládat, uveďte tuto skutečnost do poznámky níže. Uveďte v takovém případě taktéž den, kdy bylo možné s částkou poprvé nakládat.)
na účet č.:
vedený u banky:
byla připsána částka ve výši:
v důsledku platební transakce, která je:
 • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí, pokud byl návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí podán před rozhodným dnem;
 • vyplacením vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství;
 • vyplacením pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti;
 • vyplacením vypořádání dědictví;
 • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření;
 • vyplacením odstupného vyplaceného při výpovědi z pracovního poměru, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce; vyplacením odstupného vyplaceného při rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce; vyplacením odbytného, nebo odchodného vyplaceného při skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného nebo odchodného; nebo vyplacením odchodného vyplaceného při skončení služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, při kterém mají fyzické osoby, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, nárok na odchodné;
 • vyplacením pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem;
 • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem;
 • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření;
 • vyplacením peněžité pomoci oběti trestného činu


Svůj nárok dokládám následujícími povinnými přílohami, které jsou v originálním vyhotovení / v úředně ověřených kopiích: :

 • návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh (tj. zejména kupní či jiná smlouva o převodu vlastnického práva)
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou doložkou právní moci, jehož součástí je vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku, nebo rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění
 • potvrzení pojišťovny o vyplacení pojistného plnění
 • rozhodnutí soudu o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci
 • potvrzení penzijní společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a vyúčtování mzdy
 • rozhodnutí soudu o spáchaném trestném činu s vyznačenou doložkou právní moci a potvrzení o vyplacení pojistného plnění
 • rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci o přiznání náhrady újmy způsobené trestným činem nebo o přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou právní moci, rozhodnutí ministerstva, nebo jiného ústředního správního úřadu o přiznání náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření
 • rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti
 • smlouva o úschově (v případě advokátní úschovy kupní ceny) či protokol o úschově (v případě notářské úschovy kupní ceny)
 • další přílohy

Poznámky:V                           dne                             

Podpis: