Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno, příjmení, titul/Název:
Bydliště / Sídlo:
RČ/Datum narození / IČ:
Telefon:
e-mail:
Predmět:

Text:


V                           dne                             

Podpis:                                                     

Tento vzor má pouze doporučující charakter.