Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Reklamační protokol

pro uplatnění reklamace týkající se výplaty náhrad vkladů oprávněným osobám

Vyplácená banka:
Jméno, příjmení, titul / Název:
Trvalé bydliště /Sídlo:
RČ/Datum narození/IČ:
Telefon/mail:

Důvod reklamace:Datum:                           dne                             

Podpis:                                                          

Adresa pro zaslání reklamačního protokolu:
Garanční systém finančního trhu, Týn 639/1, 110 00 Praha 1
Fax: +420 237 762 799
E-mail: info@gsft.cz