Plná moc

[obchodní firma zmocnitele - PO],1
se sídlem [●], PSČ: [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●]soudem v [●], oddíl [●], vložka [●],

[obchodní firma zmocnitele – zahraniční PO],
společnost založená podle práva státu [●], se sídlem [●], PSČ: [●], IČO: [●], zapsaná v [●] vedeném [●] v [●],2

[jméno a příjmení zmocnitele - FO],
bydliště: [●], PSČ: [●], rodné číslo: [●], průkaz totožnosti [●] číslo [●],

[jméno a příjmení zmocnitele – FO podnikatel],
Místo podnikání: [●], PSČ: [●], IČ: [●],[zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●]3

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

[obchodní firma zmocněnce - PO], 4
se sídlem [●], PSČ: [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●]soudem v [●], oddíl [●], vložka [●],

[obchodní firma zmocněnce – zahraniční PO],
společnost založená podle práva státu [●], se sídlem [●], PSČ: [●], IČO: [●], zapsaná v [●] vedeném [●] v [●],5

[jméno a příjmení zmocněnce - FO],
bydliště: [●], PSČ: [●], rodné číslo: [●], průkaz totožnosti [●] číslo [●],

[jméno a příjmení zmocněnce – FO podnikatel],
Místo podnikání: [●], PSČ: [●], IČ: [●],[zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●]6

(„Zmocněnec“)

aby Zmocnitele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení zastupoval a činil za Zmocnitele a jeho jménem veškeré právní úkony související s výplatou náhrady pohledávky z vkladu vedeného u [název Vyplácené banky], na kterou mu vznikl nárok s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn převzít finanční částku předmětné náhrady vkladu. Jmenovitě (nikoli však výlučně) je Zmocněnec oprávněn sjednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele následující právní úkony/dokumenty: Doklad o výplatě, reklamační protokol. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšířeji tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. Tato plná moc je udělena na dobu do [do vyplacení náhrady vkladu Zmocniteli] a uplynutím uvedené doby zaniká. Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).


V                           dne                             

[obchodní firma nebo jméno Zmocnitele]

[jednající]7                           

Jméno: [●]

Funkce: [●]8

(úředně ověřený podpis)


Tuto plnou moc přijímám.

[obchodní firma nebo jméno Zmocněnce]

[jednající]9


                           

Jméno: [●]

Funkce: [●]10


1 Vybere se odpovídající znění dle osoby Zmocnitele.

2 U zahraničních PO se znění upraví.

3 U osob zapsaných do speciálních evidencí se uvede specifikace evidujícího orgánu a číslo tímto orgánem přidělené.

4 Vybere se odpovídající znění dle osoby Zmocněnce.

5 U zahraničních PO se znění upraví.

6 U osob zapsaných do speciálních evidencí se uvede specifikace evidujícího orgánu a číslo tímto orgánem přidělené.

7 Je-li zmocněncem PO.

8 Je-li zmocněncem PO.

9 Je-li zmocněncem PO.

10 Je-li zmocněncem PO.