Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Jméno, příjmení, titul:
Bydliště / Sídlo:
RČ/Datum narození:
Telefon:
e-mail:

Tímto žádám o:

  • Informace o zpracování mých osobních údajů
  • Přístup k mým osobním údajům
  • Opravu mých osobních údajů
  • Výmaz mých osobních údajů
  • Omezení zpracování mých osobních údajů
  • Přenos mých osobních údajů
  • vyjmutí z rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • Tímto podávám námitku proti zpracování mých osobních údajů

Podrobný popis žádosti:
V                           dne                             

Podpis:                                                     

Tento vzor má pouze doporučující charakter.